Villkor för använding av hemsidan

Denna sida (tillsammans med de dokument som nämns) ger dig information om de villkor för användning av vår hemsida boughtbymany.com (vår hemsida) som gäst. Vänligen läs igenom dessa villkor och termer noggrant innan du börjar använda vår hemsida.

Genom att få tillgång till vår hemsida innebär det att du accepterar och följer de villkor för använding under sektion A. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå ifrån att använda hemsidan.

Sekton A: Alla användare av hemsidan

Information om oss

se.boughtbymany.com är en webbplats som drivs av Bought By many Limited (Vi). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 07886430. Vårt registrerade kontor och handelsadress är 1-10 Summers Street, London, EC1R 5BD.

Vi auktoriseras och regleras av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 652623. Vi är en webbplats som kan användas för erhålla försäkring från utvalda försäkringsgivare ("våra partners"). Hänvisa till vår Om oss sida för vidare information.

Vi är en försäkringsagent men erbjuder ej en försäkringsservice via vår hemsida. Vi assisterar ej i administration och utförande av försäkringsavtal och kommer ej att upprätthålla någon av våra partners skyldigher under någon som helst kontraktskyldighet. Försäkringsavtalet och all kommunikation och korrespondens som leder till det, och under försäkringsperioden, är helt mellan dig och den relevanta försäkringsgivaren. Vi är inte och kommer inte att vara ansvariga för försäkringsgivaren eller något problem enligt försäkringsavtalet under några som helst omständigheter.

Inga av de uppgifter som presenteras på denna hemsida utgör råd i samband med försäkringsprodukter. Vi förutsätter att du själv skapa en oberoende åsikt angående lämpligheten av de produkter som erbjuds av våra partners.

Tillgång till vår hemsida

Tillgång till vår hemsida tillåts temporärt och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår hemsida utan föregående meddelande (se nedan). Vi kommer inte att vara ansvariga om vår hemsida av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period.

Vid användande av vår hemsida måste du följa dessa användarvillkor. Du är ansvarig för att alla arrangemang som är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till vår hemsida. Du är även ansvarig för att försäkra att alla personer som har tillgång till vår hemsida via din internetanslutning är medvetna om dessa vilkor och att de följer dem.

Immateriella rättigheter

Alla logotyper, varumärken, servicemärken eller domännamn av de företag vi har affärsrelationer med, tillhör dessa företags immateriella rättigheter, och du får inte reproducera dem utan föregående skriftligt samtycke från dem.

Förutom ovanstående, äger vi de licenser och alla immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning alla logotyper, varumärken, servicemärken, domännamn, databasrättigheter, rättigheter i mönster, rättigheter i kunskaper, patent och rättigheter i uppfinningar (oavsett om det är registrerat eller oregistrerat) och alla andra immateriella eller industriella rättigheter i vilken som helst jurisdiktion och för all information, innehåll, material, data eller processer som finns i eller bakom denna webbplats och / eller tjänster vi tillhandahåller. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla rättigheter hos Bought By Many i sådana immateriella rättigheter är härmed reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och hämta utdrag av vilken sida som helst på vår hemsida för ditt eget bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår hemsida.

Du får inte ändra pappers- eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text. Vår position (och den av någon identifierad bidragsgivare) som upphovsmän till materialet på vår hemsida måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår hemsida för kommersiella ändamål utan att få tillstånd från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, upphör din rätt att använda vår hemsida omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra kopiorna av de material du har gjort.

Varumärken

Bought By Many och Bought By Many logotyper är varumärken som tillhör Bought By Many Limited.

Tillit till information som publicerats

Vi har vidtagit alla rimliga steg för att se till att de kommentarer och annat material som publiceras på vår hemsida är korrekt och aktuellt. Sådant material är emellertid inte avsett att ge råd om vilken tillit som ska läggas och vi kan inte ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Vi frånsäger därför allt ansvar och ansvar som uppstår på grund av eventuellt beroende av sådant material av någon besökare på vår hemsida eller av någon som får information om något av dess innehåll. Vi förbehåller oss rätten att när som helst lägga till, ändra eller ta bort information från denna webbplats.

Vår hemsida ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi upphöra med tillgången till vår webbplats eller stänga den under en obestämd tid. Vilket som helst av materialet på vår hemsida kan vara föråldrat vid något tillfälle, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar till dig

Materialet som visas på vår hemsida tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess noggrannhet.

Dessa villkor påverkar inte vårt ansvar gentemot dig på något sätt för: personskada eller död som orsakats av vår försumlighet eller vårt ansvar för bedräglig förvrängning eller oriktig förklaring om en grundläggande fråga som en eller våra anställda eller agenter har gjort, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag. I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi och tredje parter som är kopplade till oss uttryckligen följande:

 • Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna innefatta lagstadgad, gemensam lag eller lag om eget kapital. Eventuellt ansvar för eventuella direkta, indirekta eller följdskador som uppkommit av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, eventuella webbplatser som är kopplade till det och material som lagts upp på det, inklusive, utan begränsning, något ansvar för:

  • förlust av inkomst eller intäkter; förlust av affärer förlust av vinst eller kontrakt förlust av förväntade besparingar; förlust av data; förlust av goodwill bortkastad förvaltning eller kontorstid; och
  • eventuella andra förluster eller skador av vilken typ som helst, oavsett om de orsakats av skada (inklusive försummelse), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte hindrar påståenden om förlust eller skada på din materiella egendom eller någon övriga fordringar på direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av kategorierna ovan.
 • Under inga omständigheter kommer vi att ansvara för eventuella förluster som uppstår vid en händelse eller en serie av händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll. Vårt totala ansvar i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgad tull), felaktig uppfattning till dig, om återbetalning eller på annat sätt, som uppstår i samband med prestation eller övertygad utförande av dessa villkor skall under alla omständigheter vara begränsad:

  • i händelse av att ditt krav är kopplat till försäkring som köpts med hjälp av ett referensnummer som erhållits från vår webbplats, till £100 eller värdet av det första års premie som betalas, beroende på vilket som är högre; och
  • i händelse av att du inte har köpt försäkring till summan av £100.
 • Eventuella krav som uppstår till följd av dessa villkor måste meddelas oss skriftligen inom 6 (sex) månader från det datum då ett sådant ansvar uppstår. Underlåtenhet att meddela inom denna period innebär att eventuella krav kommer att upphöra.

Sekretess och cookies

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Du bör läsa vår integritetspolicy innan du använder vår hemsida.

Vår integritetspolicy innehåller också information om de cookies vi använder på vår hemsida.

Uppladding av material och bidragande till vår hemsida

När du använder en funktion som tilllåter dig att ladda upp material till vår hemsida eller för att komma i kontakt med andra användare på vår webbplats, får sådant material inte vara oanständigt, hatfullt, pornografiskt eller annat olagligt material. Eventuella bidrag till webbplatsen eller kommunikation med någon annan person i samband med vår hemsida får inte innehålla något material som är ärekränkande för någon person, innehålla något material som är obscent, offensivt, hatligt eller inflammatorisk; främja olaglig verksamhet främja sexuellt explicit material, främja våld och / eller diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, bryta mot någon annan persons upphovsrätt, databasrättighet som är sannolikt att lura någon person om innehållet på vår hemsida.

När du använder vår webbplats eller bidrar till några interaktiva tjänster ska du endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt.
 • I syfte att ge juridisk eller ekonomisk rådgivning till någon person.
 • För att göra oönskade eller obehörigt reklam eller reklammaterial eller krav.

Du garanterar att något sådant bidrag överensstämmer med dessa standarder och du ersätter oss för eventuella brott mot garantin.

Datavirus, Hacking och brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår hemsida. Du får inte angripa vår hemsida via ett denial-of-service (DoS) angrepp eller en distributed-denial-of service (DDoS) angrepp.

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om dator missbruk 1990 (Computer Misuse Act 1990). Vi kommer att anmäla ett sådant brott till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet med dem. Vid händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår hemsida omedelbart.

Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av ett distributed denial-of-service angrepp, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material som publiceras på det eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länka till vår hemsida

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och juridiskt sätt och det inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte skapa en länk på ett sätt som föreslår någon form av association, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.

Webbsidan som du länkar från, måste uppfylla i alla avseenden, de innehållsstandarder som anges i dessa villkor och bör vara lämpliga för våra affärer och / eller behov hos våra kunder.

Vår hemsida får inte vara inramad på någon annan webbplats. Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingstillstånd utan föregående meddelande.

Om du vill använda material på vår hemsida för annat än vad som anges ovan, vänligen vänd din förfrågan till vår sida Kontakta oss.

Länkar från vår hemsida

Där vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, via hyperlänkar eller mejlade till dig som en del av våra tjänster, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Dessa webbplatser ägs och drivs av utomstående personer och vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Vi tar inget ansvar för några uttalanden, information, produkter eller tjänster som publiceras eller kan vara tillgängliga via utomstående webbplatser, eller för eventuella förluster eller skador som kan uppkomma från din användning av dem.

Ändringar av våra villkor

Vi kan ändra användarvillkoren när som helst genom att ändra denna sida. De ändrade villkoren kommer att träda i kraft från det datum de publiceras på vår hemsida. Du förväntas kolla tillbaka på denna sida emellanåt för att ta del av eventuella ändringar som vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår hemsida.

Jurisdiktion och tillämplig lag

De engelska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv behörighet över krav som uppstår på grund av eller relaterat till ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land.

Dessa användarvillkor och eventuella tvist eller anspråk som härrör från eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive tvister eller avtalsenliga avtalsförhållanden) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

Kontakta oss

Om du har några frågor om det material som finns på vår hemsida, eller vill kontakta oss, oavsett orsak, finns våra uppgifter tillgängliga på vår sida Kontakta oss.

Tack för att du besökte vår hemsida.

©2017 Bought By Many Limited. (Swedish, November 2017)

Vidare läsning: